LỊCH THI LẦN 2- HK 2 NĂM HỌC 08-09

 

 

 

 

 

 

STT

MÔN THI

LỚP

NGÀY THI

GIỜ THI

PHÒNG THI

1

CSSH nuôi thủy sản

DH07SP

26/06/2009

07g00

RD 304

2

KT nuôi thủy sản nước ngọt

DH06SP

26/06/2009

07g00

RD 304

3

Thủy sản đại cương

DH07SP

26/06/2009

07g00

RD 304

DH06SK

4

Toán cao cấp A 4

DH07SK

26/06/2009

07g00

RD 304

5

Xác suất thống kê A

DH07SP

26/06/2009

09g00

RD 304

DH07SK

6

Chủ nghĩa xã hội khoa học

DH07SK

26/06/2009

13g00

RD 304

7

Anh văn chuyên ngành

DH07SK

27/06/2009

07g00

RD 304

8

Kỹ thuật điện

DH06SK

27/06/2009

07g00

RD 304

9

Chăn nuôi đại gia súc

DH06SP

27/06/2009

09g00

RD 304

10

Chăn nuôi gia cầm

DH06SP

27/06/2009

09g00

RD 304

11

KT nuôi thủy sản nước lợ

DH06SP

27/06/2009

09g00

RD 304

12

Sinh lý thực vật cơ bản

DH07SK

27/06/2009

09g00

RD 304

13

Tâm lý lứa tuổi và sư phạm

DH07SP

27/06/2009

09g00

RD 304

14

Vi sinh đại cương

DH07SP

27/06/2009

09g00

RD 304

15

Phương pháp thực nghiệm

DH06SP

27/06/2009

13g00

RD 304

16

Sinh lý động vật

DH07SP

27/06/2009

13g00

RD 304

DH06SK

DH07SK

483

Lịch thi lại

Lịch thi lại HK 1 năm học 2009 - 2010 (22-01-2010)

Lịch thi lại HK 1 năm học 2008-2009 (mới) (08-01-2009)