TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SV SPKTNN
SAU KHI TỐT NGHIỆP
(Tính đến tháng 1/2008)
 

Khóa

Giáo dục

Kinh doanh

Dịch vụ

Hành chính sự nghiệp

Khuyến nông & PTNN

Chưa di làm

28

(73 SV)

42

14

8

2

7

57.5%

19.2%

11%

2.7%

9.6%

Cao học: 3

Bằng 2: 3

 

Cao học: 1

 

Bằng 2: 6

 

29

(29 SV)

18

4

3

 

4

62.1 %

13.7%

10.3%

 

13.7%

Cao học: 3 (ôn thi)

 

 

 

Cao học: 1 (ôn thi)

2446
24-03-2008