CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

 

 Trình độ đào tạo: Cử nhân

 Ngành đào tạo: Sư phạm Kỹ thuật

 Loại hình đào tạo: Chính qui dài hạn

 Thời gian đào tạo: 4 năm

 Văn bằng: Cử nhân Sư Phạm Kỹ thuật

 Chuyên ngành: Kỹ thuật Nông nghiệp / Kỹ thuật Công nông nghiệp

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

     1. Về chuyên môn

- Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở ngành vững chắc làm nền tảng để xây dựng nên kiến thức chuyên ngành kỹ thuật nông/công nghiệp sâu sắc.

- Có khả năng tổ chức và hướng dẫn quá trình xây dựng kiến thức công nghệ của người học.

- Có khả năng giáo dục tư tưởng, đạo đức và nề nếp lao động cho người học qua việc dạy học.

- Có khả năng hợp tác làm việc với tập thể, cộng đồng và sẵn sàng đổi mới tư duy để đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách giáo dục đang diễn ra.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để có thể tiếp tục học suốt đời.

     2. Về phẩm chất

- Có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, thông hiểu đường lối và chủ trường của Đảng và nhà nước, các định hướng của ngành giáo dục.

- Có phẩm chất đạo đức của người giáo viên XHCN, nhiệt tình giảng dạy, có chí hướng cao đẹp, lòng nhân ái và tác phong mẫu mực.

- Có sức khoẻ tốt và biết rèn luyện nâng cao thể lực.

 

VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

     1. Giáo viên dạy kỹ thuật

- Giảng dạy kỹ thuật nông/công nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh PTTH.

- Giảng dạy ở các trường nghề.

     2. Các công việc khác

- Tổ chức, quản lý hay giảng dạy những chương trình huấn luyện kỹ thuật nông/ công nghiệp cho cộng đồng.

- Làm việc như một kỹ sư.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 * Chương trình đào tạo Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Khối lượng kiến thức: 210 đvht (đơn vị học trình)            

- Chương trình khung. (Xem chi tiết)

- Thực tập tốt nghiệp

 * Chương trình đào tạo Sư phạm Kỹ thuật Công nông nghiệp

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Khối lượng kiến thức: 210 đvht (đơn vị học trình) 

- Chương trình khung. (Xem chi tiết)

Thực tập tốt nghiệp.

 

HƯỚNG ĐÀO TẠO NÂNG CAO

     Sau khi học ngành SPKTNN hoặc SPKTCNN, sinh viên có thể học tiếp văn bằng hai hoặc học lên cao học.

 * Văn bằng hai:

     - Sinh viên học ngành SPKTNN có thể theo học tất cả các ngành có chương trình học theo chương trình B như Bảo quản chế biến nông sản, Nông học, Lâm nghiệp, Môi trường,...

     - Sinh viên học ngành SPKTCNN có thể theo học các ngành có chương trình học theo chương trình A như Cơ khí nông lâm, Cơ khí chế biến,...

     - Đối với những môn học có số tín chỉ ít hơn so với ngành theo học, sinh viên phải đăng kí học bổ sung lại, đối với những môn đã học có cùng số tín chỉ thì có thể chuyển điểm.

 * Cao học: Đối với sinh viên có học lực khá, giỏi có thể đăng kí dự thi cao học ngay sau khi tốt nghiệp, đối với sinh viên có học lực trung bình cần có 2 năm kinh nghiệm làm việc.

    - Sinh viên ngành SPKTNN có thể theo học 2 ngành: Chăn nuôi hoặc Trồng trọt 

    - Sinh viên ngành SPKTCNN có thể theo học 2 ngành: Cơ khí hoặc Điện - điện tử

     Sinh viên phải bổ túc những môn còn thiếu (có thể bổ sung sau khi thi đậu)

      (Liên hệ khoa Nông học hoặc khoa Chăn nuôi thú y để biết thêm chi tiết)

 

 

2749
06-03-2017

chương trình đào tạo