ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐOÀN BỘ MÔN SPKT

 HƯỚNG DẪN

(v/v Kiểm tra và đề nghị cấp lại sổ đoàn)
 

·        Các chi đoàn lập danh sách các đoàn viên thiếu hồ sơ Đoàn gởi về đoàn Bộ môn.

o       Đối với đoàn viên mất sổ đoàn, còn thẻ đoàn: Phôto thẻ đoàn và nộp lại thẻ cho bộ môn, đề nghị cấp sổ (đóng 1000 mua sổ đoàn).

o       Đối với sinh viên mất thẻ đoàn, còn sổ đoàn: Phôto nghị quyết kết nạp trong sổ Đoàn, đề nghị cấp thẻ.

o       Đối với đoàn viên mất cả sổ đoàn và thẻ đoàn: đề nghị các chi đoàn cố gắng kết nạp lại cho các đoàn viên này như các thanh niên chưa kết nạp đoàn trứoc khi ra trường. 

·        Các đoàn viên nếu chưa xác định được mình còn sổ đoàn không hay cần nhận lại sổ để phôto liên hệ Thầy Đức.

·        Các đoàn viên còn cả sổ đoàn và thẻ đoàn không cần lập danh sách.

·        Hạn chót nộp về bộ môn: ngày 04/04/2008

Danh sách làm theo mẫu.

STT

Họ và tên

Còn sổ đoàn

Còn thẻ đoàn

Chưa kết nạp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Bộ môn SPKT

  

 

Đinh Quang Đức

2175

ĐOÀN TNCS

Đăng kí tham gia gác thi ĐH 2009 (29-04-2009)

Đăng kí tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2009 (29-04-2009)

Kế hoạch về nguồn 2008 (27-03-2008)

TB bình chọn ĐVUT giới thiệu cho Đảng (27-03-2008)

KH Tổ chức Ngày hội Bí thư chi đoàn khu vực trường học lần 2 (27-03-2008)