SV các lớp tải file Mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện cá nhân dưới đây:

DOWNLOAD FILE ĐRL

Mỗi SV tự đánh giá ĐRL cá nhân trên file và lưu lại với tên SV - MSSV (ví dụ: Đoàn Trọng Tài - 05813054)

Ban cán sự lớp thu file và họp với GVCN lớp chấm điểm lại cho các thành viên trên file đã nộp, rồi gửi lại tất cả file cho GVCN cùng biên bản họp xét ĐRL.

2325
22-12-2011

QUẢN LÝ SINH VIÊN

Mẫu biên bản họp xét điểm rèn luyện SV (18-04-2009)