DỊCH VỤ

      Tổ chức các khoá học ngắn hạn bồi dưỡng sư phạm cho giáo viên giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp ở các trường phổ thông.

      Cung cấp các tài liệu giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng tích cực hóa người học.

      Tổ chức các khoá tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp cho các địa phương.

 
LIÊN HỆ

Nguyễn Thanh Thuỷ

Trưởng BM Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

DĐ: 0918041560

ĐTCQ: (08)8897119

433
07-01-2008

Giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN-CÁN BỘ (28-12-2007)