:3715
02-07-2010

Điểm thi HK

Kỹ năng giao tiếp HK3/09-10(31-07-2010)

Công nghệ dạy học - DH07SK(02-07-2010)

Lý luận DH - DH07SK(02-07-2010)

Động cơ đốt trong - DH07SK(02-07-2010)

Xác suất thống kê trong GD - DH07SP(02-07-2010)

Kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ - DH07SP(02-07-2010)

Côn trùng - DH07SP(02-07-2010)

Bệnh cây - DH07SP(02-07-2010)

Lịch sử Đảng - DH07SP(02-07-2010)

Chăn nuôi gia cầm - DH07SP(02-07-2010)

Chăn nuôi heo - DH07SP(02-07-2010)

Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt - DH07SP(02-07-2010)

Thiết kế và PT chuơng trình dạy học - DH06SK(02-07-2010)

Xác suất thống kê trong GD - DH06SK(02-07-2010)

Thực tập SP 2 - DH06SK(02-07-2010)

Thực tập SP 2 - DH06SP(02-07-2010)

Thủy sản ĐC - DH07SK(02-07-2010)

Luận văn Tốt nghiệp - DH06SP(20-06-2010)

Luận văn Tốt nghiệp - DH06SK(20-06-2010)

Thi Tốt nghiệp - DH06SP(20-06-2010)

Thi Tốt nghiệp - DH06SK(20-06-2010)

Tiểu luận Tốt nghiệp - DH06SP(20-06-2010)

Tiểu luận Tốt nghiệp - DH06SK(20-06-2010)

Kỹ thuật điện - DH07SK(20-06-2010)

Điện, điện tử - DH07SK(20-06-2010)

Thú y cơ bản - DH07SP(20-06-2010)

PP thực nghiệm - DH07SP(20-06-2010)

Giáo dục hướng nghiệp - DH06SK(20-06-2010)

Chuyên đề ngoại khoá - DH06SK(20-06-2010)

Chương trình ngoại khoá - DH06SK(20-06-2010)

Nông học ĐC - DH07SK(02-02-2010)

Nông học ĐC - DH08SP(02-02-2010)

Nông học ĐC - DH08SK(02-02-2010)

Ứng dụng CNTT trong DH - DH07SP(15-01-2010)

Xác suất thống kê GD - DH07SK(13-01-2010)

Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt - DH06SP(13-01-2010)

Thực tập sư phạm I - Dh07SP(13-01-2010)

Thực tập sư phạm I - Dh07SK(13-01-2010)

Thực tập gia công I - Dh06SK(13-01-2010)

Toán cao cấp A4 - DH06SK(13-01-2010)

Thiết kế phát triển CT dạy học - DH06SP(13-01-2010)

Thú y cơ bản - DH07SK(13-01-2010)

Sức bền vật liệu II - DH07SK(13-01-2010)

Sinh thái BVMT nông nghiệp - DH07SP(13-01-2010)

Sinh thái BVMT nông nghiệp - DH07SK(13-01-2010)

Quản trị doanh nghiệp - DH06SK(13-01-2010)

Quản lý HCNN & GDDT - DH06SP(13-01-2010)

PP nghiên cứu khoa học - DH07SP(13-01-2010)

PP đánh giá trong GD - DH06SK(13-01-2010)

Nông lâm kết hợp - DH06SP(13-01-2010)

Niên luận - DH07SK(12-01-2010)

Nguyên lý chi tiết máy - DH08SK(12-01-2010)

Logic - Dh08SK(12-01-2010)

Lịch sử Đảng - DH07SK(12-01-2010)

Lâm nghiệp ĐC - DH07SP(12-01-2010)

Lâm nghiệp ĐC - DH06SK(12-01-2010)

Kỹ năng giao tiếp - DH08Sp(12-01-2010)

Kim loại nhiệt luyện - DH07SK(12-01-2010)

Khoa học đất và phân bón - DH07SP(12-01-2010)

Giáo dục học - DH08SP(12-01-2010)

Giáo dục học - DH08SK(12-01-2010)

Dung sai - DH07SK(12-01-2010)

Công nghệ KL - DH06SK(12-01-2010)

CNXHKH - DH07SP(12-01-2010)

Cây lương thực - DH06SP(12-01-2010)

Cây ăn quả - DH06SP(12-01-2010)

Tâm lý học ĐC - DH08SP(29-05-2009)

Tâm lý học ĐC - DH08SK(29-05-2009)

Tiểu luận tốt nghiệp - DH05SP(26-05-2009)

Thi Tốt nghiệp - DH05SP(26-05-2009)

Nông học ĐC - DH07SP(14-05-2009)

Khoa học môi trường - DH08SP(14-05-2009)

Khoa học môi trường - DH08SK(14-05-2009)

Điện và điện tử - DH06SK(14-05-2009)

Xác suất thống kê trong giáo dục - DH06SP(09-05-2009)

Thực tập sư phạm 2 - DH05SP(09-05-2009)

Toán cao cấp A4 - DH07SK(09-05-2009)

Tâm lý học xã hội và giao tiếp - DH06SP(08-05-2009)

Tâm lý học xã hội và giao tiếp - DH06SK(08-05-2009)

Tâm lý học lứa tuổi và SP - DH07SP(08-05-2009)

Tâm lý học lứa tuổi và SP - DH07SK(08-05-2009)

Sức bền vật liệu - DH07SK(08-05-2009)

Sinh lý thực vật - DH07SP(08-05-2009)

Sinh lý thực vật - DH07SK(08-05-2009)

Rèn luyện nghiệp vụ SP - DH06SK(08-05-2009)

Phương pháp thực nghiệm - DH06SP(08-05-2009)

PP nghiên cứu khoa học - DH07SK(08-05-2009)

PPGD kỹ thuật công nghiệp - DH06SK(08-05-2009)

Lịch sử Đảng - DH06SP(08-05-2009)

Logic Sư phạm - DH07SP(08-05-2009)

Lý luận dạy học - DH07SP(08-05-2009)

Kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ - DH06SP(08-05-2009)

Kỹ thuật điện - DH06SK(08-05-2009)

Động cơ đốt trong - DH06SK(08-05-2009)

Cơ sở sinh học nuôi thủy sản - DH07SP(08-05-2009)

Chăn nuôi heo - DH06SP(08-05-2009)

Chăn nuôi gia cầm - DH06SP(08-05-2009)

Chăn nuôi đại gia súc - DH06SP(08-05-2009)

Anh văn chuyên ngành - DH07SK(08-05-2009)

Toán A3 - DH06SK(10-03-2009)

NÔNG LÂM KẾT HỢP - DH05SP(07-01-2009)

XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG GIÁO DỤC-DH05SP(07-01-2009)

SINH THÁI MÔI TRƯỜNG(07-01-2009)

Hoa cây cảnh - DH05SP(06-01-2009)

Lâm nghiệp ĐC - DH06SP(02-01-2009)

TT nghề CNTY - DH05SP(29-12-2008)

Sinh lý TV - DH06SK(29-12-2008)

Nông học ĐC - DH06SK(29-12-2008)

Lý luận GD - DH07SK(29-12-2008)

Lý luận GD - DH07SP(29-12-2008)

Khoa học đất và phân bón - DH06SP(29-12-2008)

Thú y CB - DH06SK(24-12-2008)

Cây lương thực - DH05SP(24-12-2008)

Côn trùng - DH06SP(22-12-2008)

Bệnh cây - DH06SP(22-12-2008)

Logic SP - DH07SK(15-12-2008)

Sức bền vật liệu - DH06SK(15-12-2008)

Thực tập SP1 - DH06SP(15-12-2008)

PP dạy môn KTNN - DH06SP(15-12-2008)

PP đánh giá trong GD - DH05SP(15-12-2008)

Máy nông nghiệp - DH05SP(15-12-2008)

Cây ăn quả - DH05SP(15-12-2008)

Thực tập sư phạm 1 - DH06SK(15-12-2008)

Kim loại và nhiệt luyện - DH06SK(15-12-2008)

Toán A3 - DH06SK(15-12-2008)

Anh văn chuyên ngành SP - DH07SP(15-12-2008)