BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
            Số: ……….. TB/QLNCKH

            Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 5 năm 2017

  THÔNG BÁO

(V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017)

 

                               Kính gởi: -    Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn

-         Ban chấp hành các Đoàn – Hội khoa, Bộ môn

Theo công văn số 16/BGDĐT- GDĐH ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Triển khai chương trình đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên" và theo kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo khởi nghiệp dành cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh lần thứ I đã được Ban Giám Hiệu phê duyệt ngày 03 tháng 05 năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Stt

Lớp

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Lớp 1

Ngày 22/5 (thứ Hai)

Tường Vy 103

Cả ngày

Ngày 23/5 (thứ Ba)

Cát Tường 201

Cả ngày

2

Lớp 2

Ngày 24/5 (thứ Tư)

Tường Vy 103

Cả ngày

Ngày 25/5 (thứ Năm)

Tường Vy 201

Cả ngày

3

Lớp 3

Ngày 26/5 (thứ Sáu)

Tường Vy 101

Cả ngày

Ngày 27/5 (thứ Bảy)

Cát Tường 101

Cả ngày

4

Lớp 4

Ngày 29/5 (thứ Hai)

Tường Vy 103

Cả ngày

Ngày 30/5 (thứ Ba)

Cát Tường 201

Cả ngày

2. Học phí: miễn học phí cho sinh viên của trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Nay nhà trường thông báo đến các đơn vị Khoa, Bộ môn triển khai lớp đào tạo này đến sinh viên tham gia lớp đào tạo khởi nghiệp nhằm khơi dậy và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên.

Thông tin đăng ký tham gia theo đường link:

https://docs.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSc10UzWWXs61lLlkt2U-Hztan9uDHNREkDQgDBbJegnAhS85g/viewform?usp=sf_link

Hạn chót vào ngày 19 tháng 5 năm 2017

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 Nơi nhận:                                                                                                   Đã ký

 

- Như trên;                                                                                                    

- Lưu: P. QLNCKH.                                                                      PGS.TS Dương Duy Đồng

:1260
14-05-2017
14-05-2017

BẢN TIN

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân(15-09-2018)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP(04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019(05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018(09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017)(10-08-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017)(30-04-2017)

TB v/v xử lý nợ học phí của SV HK2/2016-2017 và các học kỳ trước - Hệ chính quy(04-04-2017)

Thông báo thời gian tập trung xuống các trường THPT trên địa bàn TP.HCM của các nhóm TTSP DH13SP(02-03-2017)

Danh sách SV thực tập tại các trường THPT trong đợt TTSP1, 2 HK2/2016-2017(02-03-2017)

Hồ sơ thực tập sư phạm HK2/2016-2017(24-02-2017)

Thông báo v/v đăng ký thực tập sư phạm 1, 2 và khoá luận tốt nghiệp - lớp DH13SP HK2/2016-2017 (15-02-2017)

TB v/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp” cho lớp DH13SP(26-12-2016)

TB v/v làm bài thu hoạch TTSP và thực tập tại địa phương lớp DH13SP HK1 năm học 2016-2017(29-08-2016)

TB Lịch gặp trường phổ thông các nhóm TTSP lớp DH13SP (24-08-2016)

Thông báo thời gian tập trung Sinh hoạt nội quy thực tập sư phạm DH13SP(18-08-2016)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH13SP (17-08-2016)